همه فصلن دنیا کاشکهَ وا بهار شبودهَ

همه ی فصلُنِ دنیا کاشکهَ وا بهار شَبودهَ همه ی فصلهای دنیا کاشکی بهار می شد بی خیالی دلِ راحت کاشکهَ بیشمار شََبودهَ بی خیالی ، دل راحت کاشکی بی شمار می شد دل تنگه آدمیت شُنَگُ وا ایی همهَ غم دل تنگ آدمیت نگفتن با این همه غم اگَرَم غمی نَهَسَتَهَ دل شُنادادهَ به آدم اگرم غمی نبودش دل نمی دادن به آدم شادی و غم خَرسُ خندهَ فرقِشُ یه کالِ موِدن شادی و غم ، گریه وخنده فرقشون یه تار موِ زیر بارِ خاکُ رَفتِن یا مثل یهَ تا پرندهَ زیر خاک رفتن یا مثل یه پرنده اگهَ بودِنُم هَمُنَ که خودُم خیالُم هستهَ اگر بودنم همون بود که توو خیالم بود  مهِ یکی .... کوهی تو یهَ تا آهوی مستهَ من یه ... کوهی تو یه آهوی مستی 

شاعر :مرحوم ابراهیم منصفی

خواننده:سهیل نفیسی

دانلود

/ 7 نظر / 548 بازدید
کیانوش

بعد از این که گوش دادم نظرمو حتما می نویسم [لبخند]

اوهوی عوضی . کی گفته برداری موزیک ملت رو همین جوری بزاری تو سایتت. مگه تو شعور تو مخت نیست؟ ورشدار هر چه زودتر که می زنم سایتت و دک و داغون می کنما.

پویان

مه یکی «پازن ِ کوهی» اُ یه‌تا آهوی مسته http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86

پویان

مه یکی «پازن ِ کوهی» اُ یه‌تا آهوی مسته http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86

حوري

خيلي خوبه اين اهنك